ALIFE bir Acıbadem Sağlık Grubu markasıdır.

Pzrt-pzr: 7/24

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”), Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Acıbadem Mobil”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz Acıbadem Mobil tarafından sağlanmakta olan, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Acıbadem Grubu tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz,

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz,

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz,

www.acibademmobil.com.tr , www.alife.com.tr , www.doktorsensin.com adreslerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,

Acıbadem’e, Acıbadem Mobil’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz,

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz, kişisel sağlık veriniz ve özel nitelikli sağlık veriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kimliğinizi teyit etme,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

İlaç temini,

Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,

Araştırma yapılması,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

Anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,

Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

Merkezlerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,

Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,

ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kayıt ve muhafaza altında tutulabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz başta Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verileriniz her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Ambulans, Evde Bakım, Yaşlı Bakım Merkezi ve OSGB Merkezlerinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Veri sahibi olarak siz işlenen kişisel verileriniz, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarından birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  1. Veri Güvenliği

Acıbadem Mobil, kişisel verilerinizi, kişisel sağlık verileriniz ve özel nitelikli sağlık verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  1. Şikâyet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda kisiselveri@acibademmobil.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya Acıbadem Mobil’e hitaben yazdığınız word veya pdf formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kisiselveri@acibademmobil.com.tr mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Üniversitesi No:32-36 C Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresine Kalite Departmanı dikkatine başvuru yapabilirsiniz.

Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız